shadow

Giới thiệu về Bovis Magazin

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Biên tập, xuất bản, phát hành ấn phẩm: Tạp chí BOVISMAGAZIN (Tạp chí in và Tạp chí điện tử bằng tiếng Việt và tiếng Anh) giới thiệu chiến lược, thành tựu khoa học công nghệ trong chăn nuôi, cây trồng trong đổi mới quản lý nông nghiệp nông thôn; các số chuyên đề, đặc san khác nhằm trao đổi thông tin, sáng kiến, kinh nghiệm, các điển hình tiên tiến trong nông nghiệp và phát triển bất động sản phục vụ yêu cầu của bạn đọc.

2. Xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên trong phạm vi cả nước..

3. Tạp chí được quyền:

a) Tham dự các hội nghị, hội thảo ở trong nước và nước ngoài; tổ chức các sự kiện về nông nghiệp và đất đa

b) Thực hiện hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

4. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp, theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và quy định của pháp luật.

5. Liên doanh, liên kết, ký kết và thực hiện các hợp đồng cung cấp các dịch vụ thông tin, tuyên truyền, khoa học kỹ thuật về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phù hợp với chức năng đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc.